joker gaming
joker gaming joker gaming
slotxo slotxo
pg slot pg slot

วันเด็ก วันของเด็กๆ

วันเด็ก วันของเด็กๆ
วันเด็ก วันของเด็กๆ

วันเด็ก วันของเด็กๆ

วันเด็ก วันของเด็กๆ วันเด็กแห่งชาติ ของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ ที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2508 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2509 ในปี พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 

โดยมีใจความว่า ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของ ความดีความเจริญทุกอย่าง เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรม ให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม  UFABET

เพื่อจะได้เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญ ให้แก่ตนและแก่ส่วนรวม พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2562

การจัดงานวันเด็ก

ปี พ.ศ. 2498 อันเป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามความเห็นคล้อยตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเรื่องเด็กมาร่างเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก

ประเทศไทยได้รับข้อเสนอของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ดังที่นานาประเทศกำลังทำอยู่

ขณะนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังมิได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในที่สุดที่ประชุมได้เห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น  pgslot

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำเนินการ

ดังนั้น ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ประเทศไทยจึงมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมา ทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และจัดติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ. 2508 

ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม ด้วยเหตุผลว่า ในเดือนตุลาคม ประเทศไทยยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กไม่สะดวกในการมาร่วมงาน 

ประการต่อมาก็คือ วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ติดขัด อีกทั้งการที่กำหนดให้วันเด็กต้องจัดในช่วงต้นปี มีความหมายว่า ทุกภาคส่วนของประเทศจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอันดับแรก ๆ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปี พ.ศ. 2508 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว

งานวันเด็กแห่งชาติจึงได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน พ.ศ. 2509 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ 

วันเด็กแห่งชาติ กำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ.2498 ตามข้อเสนอของ วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ  slotxo

ทำให้วันดังกล่าวเป็นวัน World Children’s Day เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน รวมถึงปลูกฝังให้เด็กๆ เข้าใจบทบาทและรู้จักหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับสังคมในฐานะพลเมืองโลก ทำให้ทั่วโลกเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สำหรับในประเทศไทย จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ตามมติขององค์การสหประชาชาติ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า ช่วงเดือนตุลาคมที่จัดงานวันเด็กนั้นตรงกับฤดูฝนในประเทศไทย ทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดงาน 

อีกทั้งวันจันทร์ยังเป็นวันทำงาน ที่ผู้ปกครองไม่สามารถพาบุตรหลานมาร่วมงานได้ จึงเสนอให้เปลี่ยนมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมแทน โดยเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกใน พ.ศ.2508 จวบจนถึงปัจจุบัน

ความเป็นมาของวันเด็กสากล

เมื่อปีพุทธศักราช 2498 ได้เกิดปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติทำให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ ของตนมากขึ้น การขานรับในการนี้จากประเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างกว้างขวาง 

ในปีเดียวกันนั้นเอง ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศต่างก็จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของประเทศตนขึ้นมา โดยกำหนดกันว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ joker

การจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติในแต่ละประเทศขณะนั้นมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ โดยยึดหลักการให้ความสำคัญแก่เด็กเป็นวัตถุประสงค์หลัก โดยเปิดสถานที่ราชการที่สำคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์ รัฐสภา เป็นต้น ให้เด็ก ๆ ได้เข้าชมและศึกษา บางแห่งจัดการแสดงมหรสพ มีการแจกอาหาร แข่งขันเกม แจกของขวัญ ฯลฯ ต่อมางานนี้ได้รับความสำคัญทั่วโลกจึงได้จัดกันแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ธรรมเนียมปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีไทย จะมอบ “คำขวัญวันเด็ก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มใช้คำขวัญวันเด็กครั้งแรกใน พ.ศ.2499 สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และว่างเว้นไปถึง 2 ปี 

จนกระทั่งต่อมา พ.ศ.2502 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการกลับมามอบคำขวัญวันเด็กอีกครั้ง นับตั้งแต่นั้นก็ถือเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทุกสมัยปฏิบัติสืบต่อกันมา

สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2564 โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

กิจกรรมวันเด็ก 2564 ยังจัดได้หรือไม่

ในทุกๆ ปี เด็กๆ มักจะรอคอยวันเด็กแห่งชาติ เพราะเป็นวันที่หน่วยงานราชการและเอกชน ร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กอย่างสร้างสรรค์ มีทั้งการเล่นเกมเพื่อฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีการจัดการแสดง รวมถึงโซนอาหารและเครื่องดื่มที่มอบให้เด็กๆ อีกมากมาย ส่วนสถานที่สำคัญทางราชการและสถานที่ท่องเที่ยวก็เปิดให้เด็กเข้าชมฟรีอีกหลายแห่ง

แต่สำหรับวันเด็ก 2564 ในบางพื้นที่อาจไม่สามารถจัดกิจกรรมเช่นเดิมได้ เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ประกาศสั่งห้ามจัดกิจกรรมงานวันเด็ก  joker gaming

ใน 28 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ ตาก, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระบุรี, สมุทรปราการ, จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง, ชุมพร, ระนอง และกรุงเทพฯ 

ส่วนจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากรายชื่อเหล่านี้ ยังสามารถจัดงานได้ เพียงแต่ต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่ง ศบค. แนะนำว่า หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากจะมีเด็กและผู้ปกครองจำนวนมาก มารวมตัวกันในพื้นที่แออัด การสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ร่วมกัน อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

แม้ว่า “วันเด็กแห่งชาติ” ในปีนี้ เด็ก ๆ ในหลายพื้นที่อาจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ ได้เช่นเดิม และต้องปรับตัวตามวิถี New Normal แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ก็จะสามารถกลับมาจัดงานวันเด็กได้อีกครั้งอย่างแน่นอน รูปภาพ

ย้อนที่มาและส่องคำขวัญนายกฯ

ปีนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้สั่งห้ามจัดกิจกรรมวันเด็กใน 28 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ขณะที่จังหวัดอื่นก็ได้ขอให้เลี่ยงการจัดกิจกรรม

ส่วนทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ก็ไม่มีการจัดงาน แต่พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงให้ตัวแทนเด็กเข้าไปนั่งเก้าอี้นายกฯ ก่อนถึงวันจริง และเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอให้ทั้งประเทศได้รับชมแทน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ถ้านับถึงปีนี้ ประเทศไทยมีคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 18 คน จำนวนรวมแล้ว 57 คำขวัญ ซึ่งมีคำว่าชาติ 18 คำ คำว่าวินัย 14 คำ คุณธรรม 12 คำ เรียนและศึกษารวม 15 คำ และสามัคคี 10 คำ

อย่างไรก็ตาม คำว่า “ประชาธิปไตย” ปรากฎในคำขวัญวันเด็กจากนายกฯ เพียงคนเดียวเท่านั้น คือนายชวน หลีกภัย และคำขวัญวันเด็กในปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีคำว่า ภักดี อยู่ในคำขวัญด้วย  Slot

อัพเดทล่าสุด : 19 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)